Všeobecné podmínky - Pneuforce

Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)

1.       Úvod, vymezení pojmů  

1.1.    Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a jeho obchodními partnery jako kupujícími (dále jen „kupující“) založený kupní smlouvou dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník .  

1.2.    Prodávajícím je společnost PNEUFORCE s. r. o., Klášterní 871, 468 51 Smržovka, IČ: 28706871, DIČ: CZ28706871, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí n. Labem, vložka C, zn. C 27778.  

1.3.    Kupujícím je dle příslušných zákonných ustanovení nespotřebitel (podnikající subjekt).  

1.4.    Kupující se identifikuje údaji na vyplněné a odeslané objednávce. Kupující prohlašuje, že nedošlo ke zneužití e-mailové adresy, ze které byla objednávka odeslána takovým způsobem, že uvádí prodávajícího v omyl a prohlašuje veškeré závazky z odeslané objednávky a následně uzavřené kupní smlouvy za vlastní.  

1.5.    Jednoznačným identifikátorem zboží jsou jeho údaje uvedené v parametrech – šířka, výška, průměr, sezóna, rychlostní index, index nosnosti, identifikace dezénu slovním popisem popř. další údaje v popisu. Vyobrazení mohou mít ilustrativní charakter, nevyplývají z nich pro prodávajícího žádné závazky a nemohou být považovány za příslib vlastností zboží. Prodávající si vyhrazuje právo ve vybraném sortimentu (plechové disky) dodat bez předchozího upozornění zboží s identickými technickými parametry, ale pod jiným obchodním názvem.  

Prodávající si vyhrazuje právo ve vybraném sortimentu (pneumatiky) dodat bez předchozího upozornění zboží s lepšími technickými parametry (rychlostní index, index nosnosti).  

2.       Ceny a závaznost objednávky, uzavření kupní smlouvy, dodací termíny  

2.1.    Ceny u zboží jsou závazné, a to až do doby jejich změny.  

2.2.    Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen v elektronickém obchodě a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.  

2.3.    Návrh na uzavření jednotlivé kupní smlouvy (dále jen „objednávka“) kupující podává výhradně ve formě elektronické objednávky v elektronickém obchodě realizovaném prostřednictvím webových stránek https://b2b.pneuforce.cz/prihlaseni . Odeslaná objednávka je závazná; po jejím odeslání obdrží kupující v elektronické formě potvrzení objednávky. Doručením tohoto potvrzení je objednávka ze strany prodávajícího přijata, čímž dochází k uzavření kupní smlouvy.  

2.4.    Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že si před jejím odesláním přečetl tyto VOP, rozumí jim a bez výhrad s nimi souhlasí.  

2.5.    Dodací termín zobrazený na portálu je závazný pro objednávky učiněné do 15:00 hod v pracovní den. Dodací termín objednávek učiněných po 15:00 hod v pracovní den se přiměřeně prodlužuje. Objednávky učiněné v sobotu, neděli nebo ve dnech pracovního klidu budou zpracovány následující pracovní den a dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena. Dodací termín může být přiměřeně prodloužen z důvodů, na které nemá prodávající vliv. Takovými důvody jsou zejména výpadek dopravní cesty, přírodní kalamita, stávka apod. Takového prodloužení dodacího termínu není považováno za podstatné porušení povinností vyplývajících z kupní smlouvy ze strany prodávajícího a není důvodem k odstoupení od kupní smlouvy. O prodloužení termínu dodání a důvodech bude kupující prodávajícím vhodným způsobem informován.  

2.6.    Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a následné uzavření kupní smlouvy, bude-li objednávka zjevně nesrozumitelná, neúplná, bude obsahovat protichůdné údaje. O odmítnutí objednávky není prodávající zákazníka povinen informovat. Rovněž je prodávající oprávněn odmítnout objednávku zákazníka, který opakovaně zasílá neúplné nebo nesprávně vyplněné objednávky nebo v minulosti nedodržel ustanovení kupní smlouvy.  

2.7.    Platí výhrada prodeje prvnímu kupujícímu.  

3.       Způsob platby  

3.1.    Platba za zboží je realizována prostřednictvím dobírky za zboží (v hotovosti řidiči přepravní společnosti) nebo bankovním převodem. O způsobu platby rozhoduje prodávající.  

4.       Způsob přepravy  

4.1.    Přeprava zboží ke kupujícímu je realizována společností GLS, DPD. Výběr provádí prodávající dle volných přepravních kapacit.  

4.2.    Prodávající může i bez předchozího upozornění změnit přepravní společnost.  

4.3.    Přepravné a balné je zdarma od 2ks disků nebo pneumatik pro osobní, lehké nákladní, SUV automobily nebo nákladní pneumatiky (přepravné je zahrnuto v ceně zboží). Cena za odeslání 1ks pneumatik pro osobní, lehké nákladní nebo SUV automobily nebo 1ks disku je 50,- Kč bez DPH. Cena za odeslání 1ks nákladní pneumatiky včetně a nad 18“ je 400,- bez DPH.  

5.       Odstoupení od kupní smlouvy  

5.1.    Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V jiných než zákonem uvedených případech není kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.  

5.2.    Kupující je povinen převzít objednané a dodané zboží. Neučiní-li tak, je Prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy a Kupující odpovídá Prodávajícímu za škodu tím způsobenou. Prodávající má v takovém případě právo požadovat na Kupujícím úhradu nákladů takto:  

Zrušení již odeslané objednávky nebo bezdůvodné nepřevzetí zboží:  

·         Osobní, moto pneumatiky a disky z vlastního skladu: náklady za marnou přepravu ve výši 240,- Kč bez DPH za každý odeslaný balík a smluvní stornopoplatek ve výši 5% z ceny zboží bez DPH.

·         Osobní, moto pneumatiky a disky ze zahraničního skladu: náklady za marnou přepravu ve výši 240,- Kč bez DPH za každý odeslaný balík a smluvní stornopoplatek ve výši 10% z ceny zboží bez DPH.

·         LKW od 18´´ a výše: náklady za marnou přepravu ve výši 1000,- Kč bez DPH za každý odeslaný balík a smluvní stornopoplatek ve výši 25% z ceny zboží bez DPH.  

Zrušení objednávky před expedicí zboží: 

·         LKW od 18´´ a výše: zrušení objednávky není možné, zboží bude expedováno a doručeno Kupujícímu  

Tyto náklady budou Kupujícími vyčísleny a vyfakturovány. Kupující je povinen uhradit uvedené náklady prodávajícímu do 14 dnů ode dne vystavení příslušného daňového dokladu, a to bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

5.3.    Prodávající je oprávněn odstoupit od uzavřené kupní smlouvy z důvodů, které mu brání v jejím plnění, a na které nemá prodávající vliv. Takovými důvody je zejména neočekávané vyprodání skladových zásob. Odstoupení od kupní smlouvy zašle prodávající kupujícímu v elektronické formě na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Doručení odstoupení od smlouvy je kupující povinen prodávajícímu ve stejné formě potvrdit a to bez zbytečného odkladu.    

6.       Závěrečná ustanovení  

6.1.    Kupující souhlasí s doručováním na e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce s účinky písemné zásilky.  

7. Místo zpětného odběru 

Kupující má právo na bezplatné odevzdání použitých pneumatik. Sběrné místo je otevřeno v pracovní dny v České republice a to v Pondělí od 8:00 od 16:30 hod. Bezplatné odevzdání použitých pneumatik je možné po předchozí telefonické dohodě s prodávajícím.

Sběrné místo se nachází na adrese:

PNEUFORCE s.r.o.
Klášterní 871
468 51 Smržovka
okres Jablonec nad Nisou

PNEUFORCE s.r.o. je účastníkem kolektivního systému ELTMA. Zpětný odběr použitých pneumatik je zabezpečen prostřednictvím míst zpětného odběru provozovaných kolektivním systémem ELTMA. Seznam míst zpětného odběru je dostupný na www.eltma.cz.

Tyto všeobecné obchodní podmínky v plném znění tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.Copyright © 2019. Všechna práva vyhrazena. Webové stránky vytvořila společnost Zacílená reklama s.r.o. & Tomáš Hlad.